Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Bezoekers & Boekers voor ondernemers

Bezoekers & Boekers

Bezoekers & Boekers, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37138623 als handelsnaam van Kennis & Kids. Onder Kennis & Kids – en onder deze algemene voorwaarden – vallen tevens de activiteiten van de volgende Go-Kids regio’s:

  • Go-Kids Zaanland
  • Go-Kids Amsterdam
  • Go-Kids Alkmaar
  • Go-Kids Westfriesland
  • Go-Kids Noordkop
  • Go-Kids ‘t Gooi
Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Bezoekers & Boekers.

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Bezoekers & Boekers expliciet schriftelijk erkend is.

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen Bezoekers & Boekers en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Bezoekers & Boekers de overeenkomst richting opdrachtgever bevestigd heeft en dat binnen de termijn het aanbod door opdrachtgever is geaccepteerd of dat Bezoekers & Boekers de opdracht ten uitvoer brengt.

2.2 Bezoekers & Boekers is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of andere uitingen.

2.3 Bezoekers & Boekers behoudt zich het recht voor diensten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Bezoekres & Boekers behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.

2.5 Het aanbod van Bezoekers & Boekers is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van I love kamperen geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op ons IBAN nummer.

3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd.

3.3 Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

3.4 Bezoekers & Boekers is gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Bezoekers & Boekers heeft op opdrachtgever, dan wel met aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen.

3.5 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen aan Bezoekers & Boekers te verrekenen dan wel op te schorten.

3.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en werkelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief btw.

3.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 Bezoekers & Boekers behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1 De aansprakelijkheid van Bezoekers & Boekers in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.

4.2 Bezoekers & Boekers is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Bezoekers & Boekers.

4.3 Bezoekers & Boekers is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Bezoekers & Boekers) en schade ontstaan door te late levering.

4.4 Bezoekers & Boekers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Bezoekers & Boekers tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud/plaatsingsopdracht.

Aan Bezoekers & Boekers door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Bovendien behoudt Bezoekers & Boekers zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op haar websites worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart Bezoekers & Boekers van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

Alle door Bezoekers & Boekers vervaardigde teksten, foto’s en ander beeldmateriaal blijven te allen tijde in bezit van Bezoekers & Boekers. Gebruik van deze materialen door derden is alleen toegestaan na expliciete schriftelijke toestemming van Bezoekers & Boekers.

4.5 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

Artikel 5 Duur overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand voor afloop van de advertentie/lidmaatschap overeenkomstperiode.

5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar, tenzij anders is overeengekomen is.

5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4 %.

Artikel 6 Specifieke bepalingen advertenties

6.1 Bezoekers & Boekers is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of de advertentie’s.

6.2 Bezoekers & Boekers is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Bezoekers & Boekers.

6.3 Bezoekers & Boekers is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Bezoekers & Boekers) en schade ontstaan door te late levering.

6.4 Bezoekers & Boekers mag zonder voorafgaande bekendmaking de systemen van Bezoekers & Boekers (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Bezoekers & Boekers ontstaat.

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1 Eventuele reclames worden door Bezoekers & Boekers alleen in behandeling genomen indien deze Bezoekers & Boekers binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.

7.2 De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

Artikel 8 Prijswijzigingen

De prijzen welke Bezoekers & Boekers hanteert zijn in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Bezoekers & Boekers worden verhoogd indien en voor zover de door Bezoekers & Boekers te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor I love kamperen golden op het moment van de orderbevestiging.

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht is Bezoekers & Boekers gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

Artikel 10 Verschijningdatum

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Bezoekers & Boekers niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit I love kamperen tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Alle door Bezoekers & Boekers opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Bezoekers & Boekers niet.

Artikel 11 Onderhoud

Bezoekers & Boekers mag zonder voorafgaande bekendmaking de systemen van Bezoekers & Boekers (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Bezoekers & Boekers ontstaat.

Artikel 12 Rechtelijke bevoegdheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging

13.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bezoekers & Boekers.

13.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 29 augustus 2019.

Gratis tips!